Sun Yat-Sen University

School of Law
135 Xingang Xi Rd
510275
Guangzhou
Guangdong
China

Gu Dejin
Email: epsgdj@mail.sysu.edu.cn

Li Zhiping
Email: lpslzp@mail.sysu.edu.cn

Located in: North Asia