Hubei University of Economics

Law School
8 Yang Qiao Hu Da Dao
430205
Wuhan
Hubei Province
China

Qiu  Qiu - 593814624@qq.com           
Dai   Liping - 417056248@qq.com
Wenjun Luo -  873246854@qq.com
Zhang Xiaojing  -   948771398@qq.com
Zheng Yafang  -    126080525@qq.com

Located in: South-East Asia