Institute for Legislative Predictions and Legal Expertise

Faculty of Law
Patorzhyns'koho St, 4
01084
Kyiv
Ukraine
Phone: +380673737600
Fax: (044) 278-50-12

Vasyl V.Kostytsky, Prof.
v.kostytsky@yahoo.com
+380504697065

Svitlana M. Romanko, Dr.
svitlana.romanko@gmail.com
+380502738909