Taunggyi University

Department of Law
06011
Taunggyi
Shan State
Myanmar
Phone: 9595117122

Dr. Yin Yin Win, yywlaw@gmail.com
Daw Nang Su Su Shein, susheinsu@gmail.com
Dr. Yee Yee Wynn, yeeyeewynn78@gmail.com
Daw Sein Sein Maw , seinnmaw@gmail.com
Daw Mie Mie Khine, miekhinekhinemie@gmail.com

Located in: South & West Asia