Chongqing University

Law School
No. 174 Shazhengjie Street
40044
Chongqing City
China

Professor Qin Peng
Email: qinpeng@cqu.edu.cn

Located in: North Asia