University of Helsinki

Faculty of Law
00014 Helsinki
PO 4
Helsinki
Finland

Included faculty

Prof. Kai Kokko: kai.kokko@helsinki.fi;
Emeritus Prof. Erkki Hollo: erkki.hollo@helsinki.fi;
Extraordinary Professor Vesa Majamaa: vesa.majamaa@helsinki.fi;
Assistant Prof. Dr. Niko Soininen: niko.soininen@helsinki.fi;
Dr. Tiina Paloniitty (post-doc researcher): tiina.paloniitty@helsinki.fi;
Mari Pihalehto (researcher): mari.pihalehto@helsinki.fi;
Eleonoora Eilittä (doctoral student): eleonoora.eilitta@helsinki.fi;
Tuija von der Pütten (doctoral student): tuija.vonderputten@helsinki.fi;
Elina Vaara (doctoral student): elina.vaara@helsinki.fi;
Emilie Yliheljo (doctoral student): emilie.yliheljo@helsinki.fi

Located in: Western Europe